785-079-858
venna-cosmetics@wp.pl

Regulamin

                                                

1. Sklep "Venna Cosmetics" jest prowadzony przez firmę Magdalena Rumińska ul. Jarużyńska 7/14, 85-792 Bydgoszcz NIP:554-106-24-69; Regon 340856491.

2. Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie do umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Venna Cosmetics

3. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zwanej dalej "Klientem".

4. Poprzez zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, który akceptuje.

5. Zamówienia można składać 24 h/ dobę

6. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta.

7. Zakupiony towar wraz z wybranym dokumentem sprzedaży - faktura jest wysyłany wybranym przez Klienta sposobem dostawy na wskazany w formularzu adres:

- zamówienia płatne przy odbiorze - niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia;

- zamówienia płatne przelewem - po wpłynięciu środków na rachunek bankowy;

8. Zamówiony towar doręczany jest z wykorzystaniem usług Poczty Polskiej.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie towaru lub opóźnienie w jego dostawie wynikłe na skutek podania przez Klienta nieprawidłowych danych osobowych.

10. W okresie 14 dni od doręczenia Klientowi zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów  dotyczących zawierania umów na odległość.

11. Wszystkie ceny podane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami bruttu (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który został umieszczony w cenniku.

12. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz 883) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204).

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.